CSR

Vi vill ta ansvar

Vi vill ta ansvar

Integration

Är ditt modersmål något annat språk än svenska rekryterar vi gärna assistenter som är flerspråkiga. Vi arbetar aktivt med integration och mångfald i Rehabilitys alla verksamheter.


Pride

Pride Falkenbergs mål är ett öppet Falkenberg där alla känner sig välkomna som boende eller besökare. Alla människor ska känna sig lika mycket värda och respekterade samt ha samma möjligheter.

1. Pride Falkenberg tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller social tillhörighet.
2. Pride Falkenberg uppmuntrar till öppna debatter som genomsyras av respekt, vi jobbar för solidaritet och samverkan.
3. Pride Falkenberg tar avstånd från all form av olaglig våldsanvändning och hot om våld.
4. Pride Falkenberg är öppet för alla som delar ovanstående värderingar och respekterar alla människors lika rättigheter.

www.pridefalkenberg.se


Rädda Barnen

Vi stöttar Rädda Barnen och deras verksamhet speciellt riktad mot sexuella övergrepp på barn, sk. grooming.